Kontakt

Siedziba firmy

ul. Kościuszki 3 A,
47-110 Kolonowskie

 

tel.: +48 77 461 17 03

Rada Nadzorcza

Jerzy Bernhard
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Marek Mazurek
Wice Przewodniczący Rady Nadzorczej

Leszek Jarząbek
Sekretarz Rady Nadzorczej

Zarząd

Marek Bagiński
Prezes Zarządu/Dyrektor Naczelny

Aleksander Grabowski
Członek Zarządu/Dyrektor Produkcji

Biuro Zarządu i Personelu

Weronika Kubik
Specjalista Biura Zarządu i Kadr

tel.: +48 77 461 17 03
kom./mobile: +48 538 237 880
e-mail:

Żaneta Mazurek
Specjalista Biura Zarządu i Kadr

tel.: +48 77 461 17 03
kom./mobile: +48 600 223 271
e-mail: 

Dział Handlu i Marketingu

Sprzedaż Eksportowa

Katarzyna Konował
Dyrektor Handlu i Marketingu

kom./mobile: +48 608 572 972
e-mail:

Justyna Piłko
Specjalista Handlu Zagranicznego

kom./mobile +48 735 200 026
e-mail:

Sprzedaż Krajowa

Mateusz Stachowski
Kierownik Działu Sprzedaży

kom./mobile: +48 539 971 463
e-mail:

Krystian Kowalski
Specjalista Ofertowania i Umów

kom./mobile: +48 538 239 213
e-mail: 

Dział Produkcji

Henryk Mocny
Kierownik Produkcji

kom./mobile: +48 692 428 267
e-mail:

Przygotowanie Produkcji/Biuro Mistrzów

kom./mobile: +48 608 380 591
e-mail:

Michał Górka
Główny Technolog

kom./mobile: +48 784 541 942
e-mail:

Łukasz Dyla
Główny Spawalnik

kom./mobile: +48 539 920 737
e-mail:

Dział Jakości

Krzysztof Miemiec
Pełnomocnik Zarządu ds. Jakości

kom./mobile: +48 795 152 334
e-mail:

Realizacje Budów

Piotr Niewiem
Kierownik Budów

kom./mobile: +48 795 117 386
e-mail:

Piotr Wojtakowski
Kierownik Robót Budowlanych

kom./mobile: +48 501 088 744
e-mail:

Dział Księgowości

Marzena Wybraniec
Zastępca Głównego Księgowego

kom./mobile: +48 606 274 221
e-mail:

Dział Gospodarki Materiałowej i Logistyki

Sławomir Mikołajczyk
Specjalista Gospodarki Materiałowej i Zaopatrzenia

kom./mobile: +48 662 714 101
e-mail:

Piotr Leja
Specjalista ds. Logistyki i Zaopatrzenia

kom./mobile: +48 538 899 818 
e-mail:

RODO

KOLB Sp. z o.o. zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOLB Sp. z o.o., ul. Kościuszki 3a; 47-110 Kolonowskie,
 2. Spółka wyznaczyła Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych Panią Aleksandrę Szyszka-Schuppik, z którym można się skontaktować za pośrednictwem następującego adresu e-mail: rodo[at]kolb.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
        a)    W celu zawarcia lub wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
        b)    Dla celów dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora.
        c)    Dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO– prawnie uzasadniony interes Administratora.
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
               -    podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
               -    partnerzy handlowi,
               -    podmioty świadczące usługi na rzecz IZOSTAL S.A.
               -    spółki należące do grupy kapitałowej,
               -    banki – w zakresie obsługi płatności,
               -    operatorzy pocztowi oraz firmy świadczące usługi kurierskie,
 5. Zgodnie z RODO mają Państwo prawo do:
               -    dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
               -    żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
               -    usunięcia danych, jeżeli nie ma podstaw do ich dalszego przetwarzania,
               -    żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
               -    sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych lub ze względu na szczególną sytuację,
               -    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie oraz posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia danych.
 7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez cały okres trwania umowy lub w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych była zgoda – do momentu jej odwołania. Dane będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń.
 8. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy.
 9. W przypadku odmowy podania danych osobowych, KOLB Sp. z o.o. może odmówić zawarcia umowy.

KOLB Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 3A
47-110 Kolonowskie woj. opolskie

tel. +48 77 461 17 03

e-mail: