Kontakt

Siedziba firmy

ul. Kościuszki 3 A,
47-110 Kolonowskie

 

tel.: +48 77 461 17 03

Rada Nadzorcza

Henryk Orczykowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Marek Mazurek
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Leszek Jarząbek
Sekretarz Rady Nadzorczej

Zarząd

Marek Bagiński
Prezes Zarządu/Dyrektor Naczelny

Aleksander Grabowski
Członek Zarządu/Dyrektor Produkcji

Biuro Zarządu i Personelu

Weronika Kubik
Specjalista Biura Zarządu i Kadr

tel.: +48 77 461 17 03
kom./mobile: +48 538 237 880
e-mail:

Żaneta Pinkawa
Specjalista Biura Zarządu i Kadr

tel.: +48 77 461 17 03
kom./mobile: +48 600 223 271
e-mail: 

Dział Handlu i Marketingu

Sprzedaż Eksportowa

Katarzyna Konował
Dyrektor Handlu i Marketingu

kom./mobile: +48 608 572 972
e-mail:

Justyna Balsam
Specjalista Handlu Zagranicznego

kom./mobile +48 735 200 026
e-mail:

Sprzedaż Krajowa

Mateusz Stachowski
Kierownik Działu Sprzedaży

kom./mobile: +48 539 971 463
e-mail:

Krystian Kowalski
Specjalista Handlu

kom./mobile: +48 538 239 213
e-mail: 

Dział Produkcji

Michał Górka
Kierownik Produkcji

kom./mobile: +48 784 541 942 
e-mail: 

Łukasz Dyla
Kierownik Działu Technicznego        Główny Spawalnik

kom./mobile: +48 539 920 737 
e-mail: 

Przygotowanie Produkcji/Biuro Mistrzów

kom./mobile: +48 608 380 591
e-mail:

Dział Jakości

Krzysztof Miemiec
Pełnomocnik Zarządu ds. Jakości

kom./mobile: +48 795 152 334
e-mail:

Dział Księgowości

Marzena Wybraniec
Zastępca Głównego Księgowego

kom./mobile: +48 606 274 221
e-mail:

Dział Gospodarki Materiałowej i Logistyki

Sławomir Mikołajczyk
Specjalista Gospodarki Materiałowej i Zaopatrzenia

kom./mobile: +48 662 714 101
e-mail:

Piotr Leja
Specjalista ds. Logistyki i Zaopatrzenia

kom./mobile: +48 538 899 818 
e-mail:

RODO

KOLB Sp. z o.o. zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – dalej RODO informuje, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOLB Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kościuszki 3A, 47-110 Kolonowskie.
2) Spółka wyznaczyła Inspektora ds. Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem następującego adresu e-mail: rodo[at]kolb.pl
3) Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane:
- w celu wykonywanej usługi, zawartej Umowy lub w celu pojęcia działań przed jej wykonaniem lub zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- na podstawie dobrowolnej zgody pozostawionej przez Państwa za pośrednictwem stron internetowych spółki (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
- realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
- prawnie usprawiedliwionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
- podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
- partnerzy handlowi,
- podmioty, którym Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych,
- podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora,
- spółki należące do grupy kapitałowej,
- banki – w zakresie obsługi płatności,
- operatorzy pocztowi oraz firmy świadczące usługi kurierskie,
a) Pani/Pana dane osobowe:
- pozyskane w celu zawarcia i realizacji umowy przetwarzane będą przez okres obowiązywania Umowy zawartej z Administratorem, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Administratora wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
- związane z płatnościami elektronicznymi zawarte w terminalach płatniczych – w celu przyjmowania płatności elektronicznych za usługi administratora, w związku z niezbędnością przetwarzania – będą przetwarzane przez okres niezbędny do bieżących rozliczeń,
- zawarte w dokumentacji rachunkowej, księgowej i podatkowej oraz w systemach i dokumentach bankowych – będą przetwarzane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończona została realizacja umowy,
- niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Administratora w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,
- w postaci nagrań z monitoringu – będą przetwarzane maksymalnie przez 90 dni od daty nagrania.
5) Zgodnie z RODO mają Państwo prawo do:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
- żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
- usunięcia danych, jeżeli nie ma podstaw do ich dalszego przetwarzania,
- żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych lub ze względu na szczególną sytuację,
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie oraz posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia danych.
6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Ich niepodanie może skutkować brakiem zawarcia umowy lub uzyskania odpowiedzi.
7) W przypadku odmowy podania danych osobowych Administrator może odmówić zawarcia umowy.

Klauzula informacyjna dla osób wskazanych w umowie

Klauzula informacyjna korespondencja e-mail

Klauzule stosowane w procesie rekrutacji

Klauzule dla pracowników

Klauzula informacyjna stosowana przy zapytaniu ofertowym

Klauzula informacyjna dla zleceniobiorców oraz osób wpisanych do ceidg

KOLB Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 3A
47-110 Kolonowskie woj. opolskie

tel. +48 77 461 17 03

e-mail: